Elérhetőségek

Felpéc Község Önkormányzata

Cím: 9122 Felpéc,
Dózsa utca 9.
Telefon:
+3696551070
Mobil:
+36204363176
E-mail:
polhivfelpec@gmail.com


Rendeletek

Az önkormányzat rendeletei elérhetők a következő hivatkozásra kattintva :
https://or.njt.hu/onkorm/-:16:3132:-:-:1:-:1:-/1/10

______________________________________________________________________

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2005. (V. 19.) rendelete  FELPÉC Község ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

https://felpec.hu/hu/onkormanyzat/helyi-epitesi-szabalyzat-es-szabalyozasi-tervek1/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felpéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

https://felpec.hu/hu/onkormanyzat/telepuleskep/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felpéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023.(II.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Felpéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésben és a 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. § Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Felpéc község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély hatálya alá tartozó szennyvízelvezetést alkalmazó kibocsátóra, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) kibocsátó: az a személy és szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés körébe tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz;

b) műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az önkormányzat tulajdonában álló szennyvízcsatorna (szennyvízelvezető törzshálózat), amely műszaki kialakításánál és elhelyezkedését tekintve lehetővé teszi a házi szennyvíz-hálózat rácsatlakozását;

c) települési folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el és nem bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton vagy szennyvíztisztító telepen keresztül;

d) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem;

e) egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

 

2. A talajterhelési díj mértéke, bevallása, megfizetése és adatszolgáltatás

 

3. § (1) A talajterhelési díj számításának szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény (a továbbiakban: Kdt. tv.) 12. § (1) bekezdése határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapját a Kdt. tv. 12. § (2) bekezdése határozza meg.

(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Kdt. tv. 12. § (3) bekezdése határozza meg.

(4) A területérzékenységi szorzó mértéke Felpéc község közigazgatási területén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján: 1,5.

4. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége keletkezését, valamint a várható talajterhelési díj előlegét első ízben, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, az üzembe helyezését követő 90 napon belül jelenti be az illetékes önkormányzati adóhatóságnál.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal szűnik meg, amely napon:

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt;

b) a vízszolgáltatás igénybevétele a szolgáltató igazolása szerint megszűnt.

 

5. § (1) A kibocsátó köteles a Kdt. tv. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.

(2) A talajterhelési díjat az önadózás szabályai szerint a kibocsátó állapítja meg, vallja be és fizeti meg az önkormányzat talajterhelési díj beszedési alszámlája javára, melynek száma: 11737007-15370316-03920000.

(3) A talajterhelési díj bevallási kötelezettségét a kibocsátó az 1. mellékletben foglalt bevallási nyomtatványon teljesíti.

(4) A talajterhelési díj bevallására és megfizetésére e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kdt. tv. 21/A. §-a az irányadó.

(5) A talajterhelési díj bevallására, megfizetésére az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, mely a Kdt. tv. 21/B. §-ban foglaltak szerint használható fel.

 

6. § (1) A települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője az adóhatóság részére adatot szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28-ig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel;

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására és a bevallások ellenőrzésére használja fel az illetékes önkormányzati adóhatóság.

3. Kedvezmények, a talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség

7. § Kedvezmények:

a) a talajterhelési díj alapja csökkenthető a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével a Kdt. tv. 12.§ (2) bekezdésében meghatározottak szerint,

b) a talajterhelési díj alapja csökkenthető a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti, a Kdt. tv. 14.§-ban meghatározott elhelyezése esetén.

 

8. § Mentes – kérelemre – a tárgyévre a talajterhelési díj megfizetése alól:

a) az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó, akinek nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át;

b) az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t;

c) az építkező telektulajdonos, az épület használatbavételi engedélye kiadásáig – ide nem értve azt az esetet, amennyiben a használatbavételi engedély kiadása előtt az épületben az életvitelszerű ottlakást bármely személy megkezdi;

d) az a kibocsátó, akinek az ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs, és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2023. március 1-én lép hatályba.

(2) A díjfizetési kötelezettségről szóló bevallást első ízben e rendelet hatályba lépésétől 2023. április 30-ig terjedő időszakra kell benyújtani 2022. május 15-ig.

1. melléklet az 5/2023.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Felpéc Község Önkormányzata

Adóhatósága

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó TALAJTERHELÉSI DÍJHOZ

 

I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve: ..............................................................................................................................................

Születési neve: . ...............................................................................................................................

Születési helye: .................................... ideje (év, hó, nap): ..............................................................

Anyja születési családi és utóneve:.. ............................................. ....................................................

Adóazonosító jele: ............................. Adószáma (vállalkozás esetén): ..............................................

Lakóhelye: .............................................................................................................. (város/község)

………………………………… (közterület neve), .........................(közterület jellege) ............. házszám .......... épület ......... lh. …….. emelet ......ajtó

Levelezési címe: ..................................................................................................... (város/község)

………………………………… (közterület neve), .........................(közterület jellege) ............. házszám   .......... épület ......... lh. …….. emelet ......ajtó

Telefonszáma:……………………………., e mail címe: …………………………..

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan

Címe: 9122 .Felpéc, ………………………………….….utca ................. házszám

Helyrajzi száma:………………………………………….

 

III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):

Neve: ..............................................................................................................................................

Születési helye: .................................... ideje (év, hó, nap): ...........................................................

Anyja születési családi és utóneve:.. ............................................ .................................................

Lakóhelye: .............................................................................................................. (város/község)

………………………………… (közterület neve), .........................(közterület jellege) ............. házszám .......... épület ......... lh. …….. emelet ......ajtó

Levelezési címe: ..................................................................................................... (város/község)

………………………………… (közterület neve), .........................(közterület jellege) ............. házszám .......... épület ......... lh. …….. emelet ......ajtó

 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben: ................................................... m3

2. Locsolásra felhasznált vízmennyiség: ............................................................................................ m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: ……… m3

4. A talajterhelési díj alapja

(1. sor csökkentve a 2. és 3. sorok összegével): .................................................................................. m3

5. A talajterhelési díj egységmértéke: ................................................................................................ m3

6. Területérzékenységi szorzó: 1,5

7. A számított talajterhelési díj (4. sor * 5. sor * 6. sor): ....................................................................... Ft

8. Fizetendő talajterhelési díj …………………………………………………...………………….…….Ft

 

V. Mentesség igénybevétele:

1. az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó, akinek nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-át;

2. az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t;

3. az építkező telektulajdonos, az épület használatbavételi engedélye kiadásáig – ide nem értve azt az esetet, amennyiben a használatbavételi engedély kiadása előtt az épületben az életvitelszerű ottlakást bármely személy megkezdi;

4. az a kibocsátó, akinek az ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs, és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja.

 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

 

Kelt, 20....... (év) …………….…....(hónap) ........ (nap)

 

……………………………

             aláírás

Csatolt okiratok felsorolása:

IV.1. igazolására: ………………………………………………………………………………

IV.2. igazolására: ………………………………………………………………………………

IV.3. igazolására:…………………………………………………………………………….…

V.1. igazolására: …… ………………………………………….………………………………

V.2. igazolására: ………………………….………………….…………………………………

V.3. igazolására: ……………………………………………..………………………………… 

V.4. igazolására: ………………………………………….………………….…………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Csatolt fájl(ok)


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Felpéc Község Önkormányzata - Magyar